Informacja o projekcie

Tytuł projektu (PL)
Opracowanie technologii produkcji matrycy kuźniczej zwiększającej jej odporność na zużycie w kuciu matrycowym na młotach.


Project title (ENG)
Elaboration of technology for production of closed-die hot forging die increasing its standing wear in closed-die forging on hammers.

 

OPIS Projektu
Jednym z istotniejszych problemów technologicznych w procesie kucia odkuwek matrycowych pozostających w bezpośredniej korelacji z jakością otrzymywanych produktów oraz wydajnością ich wytwarzania, jest trwałość matryc kuźniczych. Najważniejsze mechanizmy niszczące narzędzia w procesach kucia są teoretycznie zdefiniowane oraz podejmowano w literaturze fachowej próby ich opisania. W literaturze wymienione zjawiska analizowano zwykle oddzielnie, nie znaleziono dokładnego opisu fizycznego procesu zużycia, uwzględniającego wszystkie zjawiska jednocześnie, jak to ma miejsce w rzeczywistości. W projekcie podjęto próbę scharakteryzowania zjawisk powodujących zużycie matryc kuźniczych stosowanych w kuźni. Postawiono hipotezę stosowania technologii produkcji matryc z materiałów typu zwykłych stali konstrukcyjnych do ulepszenia cieplnego i napawanie określonych powierzchni roboczych jednym lub kilkoma odpowiednio dobranymi materiałami (drutami spawalniczymi) jako skutecznej metody zwiększenia żywotności matryc kuźniczych. W projekcie zaplanowano wykonanie badań przemysłowych mających na celu dobór odpowiednich materiałów do produkcji rdzenia matrycy, dobór odpowiednich drutów spawalniczych dla wskazanych wykrojów oraz ustalenie optymalnej technologii produkcji matrycy. Dla realizacji powyższych celów planowane jest wykorzystanie wybranych matryc pracujących w warunkach rzeczywistych na kuźni matrycowej będącej zakładem produkcyjnym podmiotu realizującego projekt. Projekt zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych z zastosowaniem zdefiniowanych ostatecznie materiałów i technologii w warunkach rzeczywistych podczas kucia wybranej odkuwki matrycowej, celem oceny przydatności do zastosowania i zaimplementowania w warunkach rzeczywistych.

 

CELE PROJEKTU:
Ograniczenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.

 

PLANOWANE EFEKTY:

1)    ZWIĘKSZENIE ŻYWOTNOŚCI MATRYC KUŹNICZYCH DO KUCIA NA MŁOTACH
2)    WYDŁUŻENIE CZASU RZECZYWISTEJ PRODUKCJI POMIĘDZY KOLEJNYMY DEMONTAŻAMI OSPRZĘTU KUŹNICZEGO.
3)    ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI NOWYCH MATRYC.
4)    ZMNIEJSZENIE PRACOCHŁONNOŚCI LUDZI I ENERGOCHŁONNOŚCI MASZYN OBRÓBKOWYCH ORAZ UZYSKANIE DODATKOWYCH MOCY PRODUKCYJNYCH.
5)    REDUKCJA ODPADÓW PRODUKCYJNYCH.
6)    ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI/PRECYZJI WYKONYWANIA ODKUWEK ORAZ ZMNIEJSZENIE WYBRAKÓW.

 


WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 024 030,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 018 520.50 PLN